Platné a účinné od 1. ledna 2017

Obchodní podmínky (OP) pro poskytované služby společnosti Fragile media, s. r. o.

 

 OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Společnost Fragile, s. r. o. se sídlem Jankovcova 49, Praha 7,  IČO 28212797, zapsaná v zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133003 (dále jen “Agentura”) je poskytovatelem služeb v oblasti online marketingu a reklamy a dalších služeb uvedených na stránkách www.fragile.cz.
  2. Klient je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník (konečný příjemce služeb), nebo reklamní či mediální agentura, poptávající některou ze služeb Agentury.

ZADÁVÁNÍ SLUŽEB

   1. Služby lze poskytovat na základě písemné, nebo emailové objednávky nebo smlouvy. 
   2. Písemným potvrzením se objednávka pro Agenturu stává závaznou. Za písemné potvrzení se považuje i e-mailová zpráva či jiná forma elektronické zprávy. Zahájení poskytování služeb je podmíněno splněním dohodnutých platebních či jiných podmínek uvedených ve smlouvě či objednávce.
   3. Objednávka musí vždy obsahovat: IČO Klienta; DIČ Klienta; adresu sídla Klienta; poštovní adresu Klienta v případě, že je odlišná od adresy sídla; kontaktní osobu; telefon; e-mail; specifikaci služby; typ služby, termín poskytování služby a cenu.
   4. Všechny podklady potřebné pro poskytování služeb musí poskytnout Klient Agentuře nejpozději 5 pracovních dní před datem počátku poskytování dané služby. Klient je povinen poskytnout Agentuře veškerou potřebnou součinnost, která je potřebná k řádnému plnění služeb v období od uzavření smlouvy.
   5. Agentura si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování služeb v případě, že:
    1. podklady dodané Klientem nejsou v souladu s požadavky Agentury, nebo jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami,
    2. podklady nebyly dodány v termínu 5 pracovních dnů před počátkem poskytování služby,
    3. požadavky Klienta jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek,
    4. požadovaná služba svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá standardům nebo oprávněným zájmům Agentury,
    5. Klient je v prodlení s uhrazením ceny za poskytování služeb Agentury.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Agentura je oprávněna využít při plnění smlouvy třetích osob (subdodavatelů), za plnění smlouvy avšak odpovídá tak, jako by smlouvu plnila sama.
  2. Agentura je oprávněna při poskytování služeb postupovat i bez pokynů Klienta. Agentura je však povinna si pokyny Klitenta v co nejkratším čase vyžádat. Až do poskytnutí pokynů je Agentura v takovém případě oprávněna přerušit poskytování služeb. Odpovědnost Agentury za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou Klientovi je vyloučena, jestliže Agentura postupovala v souladu s pokyny Klienta.
  3. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při plnění této smlouvy náleží Agentuře. Agentura poskytuje Klientovy nevýlučnou, nepostupitelnou licenci k užití těchto děl pro účely v objednávce stanovené. Budou-li díla využita nad rámec tohoto účelu, má Agentura nárok na spravedlivé dorovnání odměny. . Není-li cena licence uvedena samostatně v objednávce nebo ve smlouvě, má se za to, že je součástí ceny za poskytování služeb.
  4. Klient uděluje souhlas se zveřejněním jména společnosti, loga, ukázky výstupů činnosti Agentury či URL adresy v referencích Agentury a nebo jako součást promo aktivit Agentury
  5. Celková odpovědnost Agentury za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb je omezena částkou odpovídající dvojnásobku ceny těchto služeb (bez DPH). Agentura však neodpovídá za ztrátu nebo zkreslení dat, ušlý zisk, ztrátu obchodní příležitosti ani za jakékoli nepřímé nebo následné škody.
  6. Právo domáhat se náhrady škody, popřípadě nemajetkové újmy, se promlčí ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.
  7. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, bude Agentura poskytovat služby výhradně Klientovi. Agentura nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou třetím osobám. Budou-li ze strany třetí osoby vzneseny vůči Agentuře jakékoli nároky v souvislosti s poskytováním služeb, je Klient povinen nahradit Agentuře veškerou škodu a jinou újmu, která Agentuře v souvislosti s takovými nároky vznikne.

FINANČNÍ PODMÍNKY

  1. Agentura je oprávněna požadovat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka, musí být připsána na účet Agentury nejpozději pět (5) pracovních dnů před zahájením poskytování služby. V případě, že platba nebude na účet Agentury připsána řádně a včas, není Agentura povinna službu poskytnout.
  2. K řádně uhrazeným platbám, podle platebního kalendáře (není daňovým dokladem dle § 31 zákona o DPH), který je součástí smlouvy se daňové doklady (faktury) vystavují do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění se bude považovat den přijetí platby nebo poslední den, kterým podle Smlouvy končí poskytování služeb a to dle toho, která skutečnost nastane dříve.
  3. V souladu s § 21 ods. 8 zákona č. 523/1992 Sb., v případech, kdy je smlouva o poskytování služeb dohodnuta na dobu delší než je 12 měsíců se za den dodání služby a den uskutečnění zdanitelného plnění považuje poslední den 12. kalendářního měsíce. Faktura, daňový doklad, bude vystavená do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
  4. Za řádně uhrazenou se považuje platba, která byla uhrazena ve výši stanovené příslušnou smlouvou (objednávkou) a pod variabilním symbolem, který je na příslušné smlouvě (objednávce) uvedený.
  5. Cena služeb je uvedena bez DPH. DPH ve výši dle platných právních předpisů bude připočtena k ceně služeb.
  6. Doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Agentura oprávněna účtovat Klientovi za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

UKONČENÍ SMLOUVY

  1. V případě, že si Klient přeje zrušit již potvrzenou objednávku a podepsanou smlouvu, může smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi Klienta.
  2. Po výpovědi smlouvy (příp. objednávky) ukončení mediálních nákladů projedná Agentura dle individuálních obchodních dohod s médii a poskytne Klientovi nejbližší možný termín ukončení mediálních nákladů. 
  3. Veškeré vzniklé náklady či postihy, jež vzniknou v důsledku předčasného ukončení spolupráce ze strany Klienta, hradí Klient. Hradil-li některé z nich Agentura, je Klient povinen je Agentuře bezodkladně odškodnit v plném rozsahu. 
  4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny služeb nebo jiné platby nebo s dodáním potřebných podkladů nebo poskytnutím jiné součinnosti ze strany Klienta je Agentura oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit a to s okamžitou platností.
  5. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od smlouvy kdykoli odstoupit v případě úpadku nebo hrozícího úpadku druhé smluvní strany, v případě insolvenčního řízení proti druhé smluvní straně nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.
  6. Ukončením smlouvy není dotčeno právo Agentury na úhradu služeb poskytnutých v době trvání smlouvy. Byla-li smlouva ukončena Klientem nebo z důvodů na straně Klienta a nevzniklo-li Agentuře právo na úhradu ceny některých služeb, je Agentura oprávněna požadovat rovněž náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí nebo přípravu na poskytnutí těchto služeb.
  7. Ukončením smlouvy není dotčena platnost těch ustanovení, které s ohledem na jejich povahu mají smluvní strany zavazovat i po skončení smlouvy.

REKLAMACE

  1. V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně Agentury je Klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu Klientovi nenáleží, pokud již před poskytnutím služby věděl o její vadě či pokud Klient vadu služby sám zcela nebo zčásti způsobil, například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím součinnosti.
  2. Klient musí uplatnit reklamaci písemně, na adresu sídla Agentury, nebo kontaktní e-mail Agentury (info@fragile.cz). Reklamace musí být uplatněna do 3 dnů ode dne, kdy vada při náležité péči mohla být Klientem zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo Klienta namítat vady služeb zaniká.
  3. Záruční doba je poskytována na jednotlivé produkty a služby dle zákona. Agentura si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro rozhodnutí o reklamaci.
  4. Klient je povinen při reklamaci uvádět zejména následující informace: označení Klienta a příp. i koncového zákazníka, název služby, číslo objednávky, sjednaný termín poskytování služby, podrobný popis reklamované vady.
  5. V případě výpadku v poskytování služby se za vadu služby považuje pouze výpadek v poskytování služeb způsobený Agenturou trvající po dobu delší než 24 hodin.
  6. Námitky vůči vystaveným fakturám je Klient povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Agentury s tím, že nesporné částky zůstávají nadále splatnými. Uplynutím této doby právo namítat vady fakturace zaniká.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Obchodní podmínky doplňují pro jednotlivé produkty podmínky, které jsou uvedeny na adrese www.fragile.cz/obchodni-podminky Agentury.
  2. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim budou sděleny nebo o kterých se jinak dozví v rámci vzájemné spolupráce (důvěrné informace). Smluvní strany se zejména zavazují nezpřístupnit nebo neumožnit zpřístupnění důvěrných informací třetí osobě a důvěrné informace nevyužít pro sebe nebo třetí osobu jinak, než v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v nezbytném rozsahu při plnění povinnosti uložené právním předpisem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace v nezbytném rozsahu zpřístupněny právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.
  3. Klient zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných podkladů a jejich soulad s  právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že dodané podklady nebudou v souladu, odpovídá Klient Agentuře za veškerou způsobenou škodu i nemajetkovou újmu. Klient odpovídá rovněž za to, že předané podklady jsou správné a úplné.
  4. Klient souhlasí s tím, aby statistická data, týkající se jednotlivých prvků jeho internetového marketingu, mohla být Agenturou využívána za účelem dalšího anonymního zpracování. Jedná se zejména o data z účtu Google Analytics, PPC systémů, atd.
  5. Změnu smlouvy nebo dohodu, která se odchyluje od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i forma e-mailové zprávy.
  6. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Klientem a Agenturou (resp. potvrzené objednávky). V případě rozporů mezi obsahem smlouvy (resp. potvrzené objednávky) a Obchodními podmínkami, má vždy přednost smlouva (resp. potvrzená objednávka).
  7. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.
  8. Smluvní vztah mezi Agenturou a Klientem se řídí právem České republiky. Jsou-li pro služby vytvořeny zvláštní Smluvní ujednání či Zvláštní obchodní podmínky, uplatní se text těchto Obchodních podmínek subsidiárně.
  9. Agentura je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Tuto změnu je povinen oznámit Klientovi nejpozději 15 dnů přede dnem její účinnosti. Klient je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpověď musí být doručena Agentuře nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Do uplynutí výpovědní lhůty se použijí tyto Obchodní podmínky v původním znění.
  10. Vyžadují-li tyto obchodní podmínky písemnou formu jakéhokoliv úkonu, považuje se za ně i emailová komunikace. 
  11. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.

English version available here.