1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže “Vyplachuj 30 vteřin a vyhraj” v AR filtru značky LISTERINE® („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Johnson & Johnson, s. r. o. IČO: 41193075, se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4711 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž bude probíhat od okamžiku zveřejnění soutěžního postu na facebookové stránce www.facebook.com/listerineczsk nebo na instagramovém profilu www.instagram.com/listerine_czsk/ do dne uvedeného v textu soutěžního příspěvku, 23:59 („Doba konání Soutěže“) na území České republiky a Slovenska („Místo konání Soutěže“).

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky v době od 11. 5. 2021 9:00:00 do 30. 6. 2021 23:59:59, a to včetně těchto dní („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“) na sociální síti Instagram.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenska, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Osoba mladší 18 let se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejím jménem případnou Výhru.

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní instagramový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití instagramu. V případě zániku instagramového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.3 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (instagramového jména) pro zapojení do Soutěže a jejího vyhodnocení. Také v případě Výhry dává Organizátorovi souhlas se zveřejněním jeho výherního Soutěžního Stories, včetně názvu jeho osobního instagramového profilu, do stories highlights na Instagramovém profilu @listerine_czsk po dobu max. tří (3) měsíců po uplynutí Doby konání Soutěže. Soutěžící také bere na vědomí, že pro odeslání Výhry potřebuje Organizátor jeho osobní údaje (jméno, příjmení a adresu; případně i telefon pro kontaktování dopravcem) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu

3.4 Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného instagramového účtu na Instagramu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

3.5 Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.6 Do Soutěže budou zařazeni a Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.7 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE
4.1 K zahájení Soutěže dochází počínaje dnem 11. května. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže splní podmínky uvedené v zadání.

4.2 Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní Soutěže tak, že se v době konání proklikne z reklamy, nebo sám najde na Instagramovém profilu @listerine_czsk záložku s AR filtry, a odehraje nejméně 1 hru v AR filtru https://www.instagram.com/ar/1133112340466494/ se skóre alespoň 1 000 bodů. Svůj finální výsledek (skóre) soutěžící nahraje nebo vyfotí do svého Stories. Toto vlastní vytvořené Stories zveřejní společně s označením profilu @listerine_czsk.

4.3 Soutěžící se může do každé jednotlivé Soutěže (jednotlivý příspěvek na facebookové stránce) zapojit až pětkrát (pěti svými výsledky se skóre minimálně 1000 bodů, viz níže).

4.4 Ze všech Soutěžících v České republice, kteří dosáhli skóre alespoň 1 000 bodů, budou po skončení Doby konání Soutěže vylosování 3, přičemž každý z těchto Soutěžících získá Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně „Výherci“). Výběr provedou zaměstnanci Pořadatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže.

5. VÝHRA V SOUTĚŽI
5.1 Celkem vylosujeme 3 výherce. Více účastí v soutěži tedy zvyšuje šanci vyhrát, ale není možné stát se vítězem dvakrát. Konkrétními výhrami jsou:

  • 3x balení LISTERINE na 1 rok.
    • Balení obsahuje tyto produkty: Total Care, Nightly reset, Advanced white, Cool mint, Fresh forrest, Green tea

5.2 Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru,

5.3 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím instagramové zprávy („Výzva“), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže, případně označeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

5.4 Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

5.5 Výherce je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy potvrdit svůj zájem o Výhru prostřednictvím instagramové zprávy ze svého osobního instagramového účtu a postupovat dle pokynů Pořadatele. V případě, že Výherce do 5 pracovních dnů od doručení Výzvy nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

5.6 Výhry budou Výhercům na náklady Pořadatele zaslány na adresu, kterou Výherci uvedli v odpovědi na Výzvu, nebo předány Výhercům osobně, a to dle pokynů Pořadatele, nejpozději do 3 týdnů od potvrzení zájmu o výhru, resp. předání adresy k zaslání výhry. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

5.7 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku

5.5 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, Pořadatel vybereme náhradního Výherce, který získal další nejvyšší počet bodů.

5.8 Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU
6.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Johnson & Johnson, s. r. o. IČO: 41193075, se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového /instagramového účtu a adresy pro zaslání Výhry), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, doručení Výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem (společností Johnson & Johnson, s.r.o.) a dále následujícím zpracovatelem: společností Fragile media s.r.o., s registrovaným sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 28212797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 133003. Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.

6.3 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.fragile.cz.

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na social@fragile.cz.

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

7.8 Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a Instagram (dále „Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 30. 4. 2021